• Slidebg
    SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI

    UZMAN EKİPLERİMİZ ONAYLI ÜRÜNLERLE ÇALIŞIR!

  • Slidebg
    ACİL İLAÇLAMA

    7/24 GARANTİLİ İLAÇLAMA

Balıkesir Haşere İlaçlama | 0533 771 43 16

HİZMETLERİMİZ

Böcek ilaçlama

Fare İlaçlama

Gemi ilaçlama

Fırın ilaçlama

Hastane ?laçlama

Okul İlaçlama

Fabrika İlaçlama

Otel ilaçlama

BALIKES?R'DE 7/24 GARANT?L? ?LAÇLAMA H?ZMET?

?laçlama firmas?n? seçerken kullan?lan malzeme kalitesi ve tecrübeli elemanlar büyük rol oynarken, sat?? sonras? hizmet bak?m?ndan da büyük önem ta??yan bu sektörde do?ru ilaçlama firmas?n? seçmek son derece büyük öneme sahip.

Balikesir’de güvenilir ve tam kapsaml? ilaçlama hizmeti veriyor, ilaçlama sonras? temizli?inizi takip ediyoruz. ??yerinizin veya evinizin ilaçlama hizmetini tam kapsaml? olarak veriyor, güler yüzlü ve samimi ekibimiz ile birlikte ya?ad???n?z yerleri itina ile ilaçl?yoruz. Do?ru ve güvenilir ilaçlaman?n keyfine bizimle ula??n.

Bal?kesir Böcek ve Ha?ere ilaçlama firmas? olarak 2010 y?l?nda ba?lad??? ha?ere ilaçlama sektöründeki faaliyetlerine h?zla devam ediyor. Firmam?z sa?l?k bakanl??? böcek ilaçlama yetki belgesine sahiptir. Ayr?ca ?SO VE TSE kalite standartlar? belgelerimiz ile i?imizi daha da üst standartlarda ve kurumsall?kta yapmaktay?z. Bal?kesir’in tüm mahalle, sokak, köy ve ilçelerine hizmet veren firmam?z ev, i? yeri, okul, hastane, fabrika, apartman, site, park bahçe gibi tüm kapal? ve aç?k alanlarda böcek ve fare ilaçlama i?lemleri  ile dezenfeksiyon uygulamalar? yapmaktad?r.

Deneyimli personelimiz uzun y?llard?r i?ini bilen i?inin ehli ki?ilerdir. Yap?lan ilaçlama uygulamalar?nda bayer ürünleri kullan?l?r bu ürünler birle?mi? milletler dünya sa?l?k örgütü onayl? ve sa?l?k bakanl? ruhsatl? profesyonel ha?ere mücadelesi ürünleridir. Bir çok kurumsal firman?n çözüm orta??y?z Bal?kesir böcek ilaçlama olarak kamu kurumlar? ve ev apartman site gibi konut alanlar?nda ilaçlama i?lemi gerçekle?tirmekteyiz. ?stanbul böcek ilaçlama i?lemleri için gerekli servis a??m?z firmam?zda mevcuttur.

Dünya üzerindeki bir çok salg?n hastal???n kayna?? olan zararl? ha?ereler ya?am alanlar?n?zda sa?l?ks?z ve kalitesiz bir ortam olu?mas?na sebep olmakta ve halk sa?l??? aç?s?ndan büyük tehlike arz etmektedir. Ha?ere mücadelesi yap?l?rken çok dikkatli olunmal? önce sorun ve kayna?? belirlenmeli sonras?nda uygulama yöntemi ve ürün do?ru ?ekilde seçilmelidir.

Yetkisiz ki?iler veya kurulu?lar  taraf?ndan yap?lan i?lemler maddi kay?plara daha da önemlisi büyük sa?l?k sorunlar?na yol açabilir. Mü?teri temsilcilerimiz ya?ad???n?z sorun veya almak istedi?iniz hizmet hakk?nda detayl? bilgi al?r ve bu yönde gerekli i?lemlerin yap?lmas?nda size yard?mc? olur. Periyodik ilaçlama i?lemi yapt?rmak isteyen firmalar? için ücretsiz ke?if yap?yoruz ve yap?lan i?lemler sonras? rapor ve istedi?iniz gerekli evraklar? düzenleyip size teslim ediyoruz.

MÜŞTERİ YORUMLARI

7/24 Garantili ve onaylı ilaçlama için bize ulaşın.